ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld naar algemene voorwaarden door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de consumentenbond.


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt; hierna te noemen Couleur Caramel webshop.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met Couleur Caramel webshop; hierna te noemen U.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Couleur
Caramel webshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Couleur Caramel webshop in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Couleur Caramel webshop
CC webhop – (Couleur Caramel webshop)
Zoeloestraat 63, 1448 ML Purmerend
Telefoonnummer: 0642-2413130
E-mailadres: info@couleurcaramelmakeup.nl
Website: www.couleurcaramelmakeup.nl
KvK-nummer: 37155453
BTW-identificatienummer: NL002124251B29

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Couleur Caramel
webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Couleur Caramel
webshop en consument.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door u mogelijk te maken. Als Couleur Caramel webshop gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
en/of diensten. Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleuren. Meer
informatie is verkrijgbaar door ons te contacteren. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Couleur Caramel webshop niet.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Couleur Caramel webshop en de
meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever
per mail is ontvangen. Iedereen die een bestelling plaatst bij Couleur Caramel webshop,
verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Dez\e voorwaarden zijn te downloaden
op de internetsite van Couleur Caramel webshop. Een bestelling kan geannuleerd worden
door ons daarvan op de hoogte te brengen via e-mail binnen 24 uur na de bevestigingsmail
zonder extra kosten.

Artikel 6a - Herroepingrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens u.
2. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik
maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -
in de originele staat en verpakking, ongebruikt, aan Couleur Caramel webshop retourneren, conform de
door Couleur Caramel webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie artikel 12.

Artikel 6b - Herroepingrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der
overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van herroepingrecht, zal u zich richten naar de door Couleur Caramel
webshop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien u gebruik maakt van herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor uw
rekening.
2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Couleur Caramel webshop dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Speciale acties en aanbiedingen vallen niet onder het herroepingrecht. Dit is duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van prijsveranderingen van de fabrikant.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Exclusief
verzendingskosten.

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. Couleur Caramel webshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleuren op het
beeldscherm kunnen afwijken van de originele kleuren. Voor meer informatie kunt u Couleur
Caramel webshop contacteren.
2. Een door Couleur Caramel webshop als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de
rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van Couleur Caramel webshop jegens Couleur Caramel webshop kan doen
gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De aansprakelijkheid van onze producten berust bij de fabrikant. Couleur Caramel webshop
sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit. Bij eventuele
problemen vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant
en zorgen voor een oplossing.

Artikel 11a - Levering en uitvoering
1. De bestelde artikelen worden geleverd nadat de betaling is ontvangen.
2. Het is mogelijk de bestelling af te halen. Er worden geen leveringskosten in rekening
gebracht. Over het afhalen wordt per email een datum en tijdstip gezamenlijk
overeengekomen.
3. Couleur Caramel webshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling
van aanvragen tot verlening van diensten.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Couleur Caramel webshop kenbaar heeft
gemaakt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal Couleur Caramel webshop geaccepteerde bestellingen binnen 5-7 werkdagen
versturen. Bij een bestelling waarbij er één of meerdere artikelen niet in voorraad zijn, en het
langer duurt dan 7 werkdagen wordt u per mail gecontacteerd met de vermoedelijke
leveringsdatum, en wordt er een afspraak gemaakt over de manier van levering. Indien u
hierdoor wilt afzien van de bestelling of het niet-voorradig artikel kan dit zonder meerkost en
dit enkel via e-mail binnen de 24 uur na antwoord van Couleur Caramel Webshop met de
vermoedelijke leveringsdatum.
6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Couleur Caramel webshop het bedrag dat u
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Couleur Caramel
webshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt per e-
mail aan u gemeld. In overeenstemming wordt het vervangende artikel gestuurd en een
eventueel ander bedrag zal worden verrekend.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan u bij Couleur Caramel webshop, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
9. Couleur Caramel webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen
opgelopen bij het transport.
10. U bent verantwoordelijk om zichtbare schade aan de verpakking onmiddellijk te melden op de
leveringsnota en te doen ondertekenen door de koerierdienst / TNT. Goederen die stuk zijn
aangekomen of mankeren worden door ons gecrediteerd of opnieuw nagezonden, mits
melding binnen de 48 uur na levering per mail en eventuele voorlegging van een digitale foto.
U zult een bevestiging krijgen dat we uw schadeclaim hebben ontvangen.

Artikel 11b – Leveringskosten

1. De leveringskosten zijn afhankelijk van de grote van de bestelling. De kosten worden per
bestelling bekend gemaakt.
2. Bij afhalen van de bestelling worden geen leveringskosten in rekening gebracht.

Artikel 12 – Duurtransacties en retourneren
1. Bent u niet tevreden over uw aankopen, dan biedt Couleur Caramel Webshop u de
mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van uw
bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) en vooraf op de
hoogte te brengen, u krijgt een bevestigingsmail bij ontvangst van uw vraag naar retourneren.
Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en
ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen gebeuren op risico en
kosten van de verzender, in dit geval U.
2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 12.1,
worden binnen een termijn van 30 werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten,
door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs minus
het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd
door Couleur Caramel webshop dan nemen wij de kosten voor verzending wél op ons.
3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de
artikelen reeds gebruikt zijn of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders
dan Couleur Caramel Webshop of de leverancier van het artikel.

Artikel 13 - Betaling
1. Een online betaling is kosteloos voor u en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd
en wij kunnen uw bestelling dan ook direct gaan verwerken.
2. Het is tevens mogelijk de betaling over te maken, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van
online betalen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Couleur Caramel webshop streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, opmerkingen of
suggesties hebben dan worden we hier graag van op de hoogte gebracht.
2. Couleur Caramel webshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten kunnen via e-mail worden in gediend op info@couleurcaramelwebshop.nl en zullen
binnen 5 werkdagen worden behandeld. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van
alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. In alle gevallen, waarin
deze Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing
uitsluitend bij Couleur Caramel Webshop

Artikel 15 – eigendomsrecht
1. Couleur Caramel webshop blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment
waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 16 - Copyright
1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen
en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Couleur Caramel webshop.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Couleur Caramel webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel